Algemene voorwaarden2018-10-22T12:43:17+02:00

Algemene voorwaarden
1.Algemeen
1.1. Paul´s IJs biedt diensten aan betreffende het verkopen van IJs en aanverwante artikelen door heel
Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– verkoper: Paul’s IJs, gevestigd aan salsastraat 111, 1326pc te Almere. Vertegenwoordigd door dhr PJ Homan
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Paul’s Ijs opdracht heeft
gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Website: de door Paul’s IJs gehouden website met als URL http://www.paulsijs.nl
1.3. Paul’s IJs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.Aanbod en Overeenkomst 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen
aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Paul’s ijs is op geen enkele wijze aan zulke
aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit
schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod
door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst
als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de
volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van
de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan paul’s ijs verzonden. Deze gegevens zijn
door paul’s ijs ontvangen; of
– paul’s ijs heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de
potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd
dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper
opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door paul’s ijs herroepen worden in geval de Koper niet aan
de door paul’s ijs gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden
niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle
aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege paul’s ijs
worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Paul’s ijs kan echter niet
garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.Prijzen 3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. De Koper is de prijs verschuldigd
die paul’s ijs in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De
koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, paul’s ijs geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de
totstandkoming van de overeenkomst door paul’s ijs worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts
geldig zolang de voorraad strekt.
4.Betaling Bij bestellingen via de Website kan betaald worden via iDeal .
5.Levering en Leveringstijd 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of
namens paul’s ijs geleverd of op de door Koper opgeven leveringsdatum. De door paul’s ijs aangegeven
levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door paul’s ijs aangeveven leverings- of afhaaladres
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het
afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen
overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven,
geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d
lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of
verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte
toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld
mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons
kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@paulsijs.nl Onze
klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook
worden gezonden aan het postadres van paul’s ijs zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene
voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze
algemene voorwaarden.
6.Overmacht 6.1 In geval van overmacht is paul’s ijs niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te
komen. Paul’s ijs is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
7.Persoonsgegevens paul’s ijs zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens
worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door paul’s
ijs intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Paul’s ijs neemt in dit verband alle van
toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 8.1. Paul’s ijs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de
Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of
letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De Koper vrijwaart Paul’s ijs voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze
verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.
9. Overige bepalingen 9.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan
ook, die paul’s ijs, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft
moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is paul’s ijs bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard
dan ook daaronder begrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door paul’s ijs worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige
wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het
“Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere
huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de
werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd